NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/70/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 §4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 §4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Lubniewice w wysokości:
1. Przy sprzedaży z samochodu, przyczepy platformy, przyczepki, wozu konnego oraz innego środka transportu
a) produktów rolnych i spożywczych produkcji własnej - 7,50zł
b) pozostałych towarów z samochodów do 3,50 t - 18,40zł
c) pozostałych towarów z samochodów powyżej 3,50 t - 33,60zł
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni targowiska /handel na ziemi lub ze straganów przenośnych - 8,50zł, przy czym stawka dzienna nie może przekroczyć kwoty 728,64 zł
3. Przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem - 18,40zł

§ 2
Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. |Poboru opłaty dokonują inkasenci:
1. Na terenie wsi:
a) Jarnatów - sołtys Zbigniew Kamieniczny
b) Glisno - sołtys Krystyna Kisielewicz
c) Rogi - sołtys Jan Pulkowski
2. Na terenie miasta Lubniewice - Ewa Żurańska

§ 3
Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanej opłaty.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXXII/268/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od roku 2012.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.137.2827 z dnia 2011-12-17

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 kwietnia 2012, 08:35:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2411