NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/97/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2016Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ), art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ), art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), uchwala się co następuje:


§1
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubniewice na rok 2016 zwany dalej Programem, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy Lubniewice działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zleconych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:34:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681