NULL string(0) ""

Uchwała nr X/61/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie W sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 czerwca 2011 r. dotyczącej przyjęcia i realizacji projektu systemowego: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013Na podstawie art. 6 ust. 1, art.. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. Zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728), uchwala się co następuje:

Uchwała nr X/61/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie W sprawie zmian w Uchwale Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 czerwca 2011 r. dotyczącej przyjęcia i realizacji projektu systemowego: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Na podstawie art. 6 ust. 1, art.. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. Zm.) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728), uchwala się co następuje:


§ 1
W Uchwale Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 czerwca 2011r § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
Ogólna wartość projektu wynosi 187517,61 zł., z czego udział środków własnych Gminy stanowi 10,5% ogółu kosztów projektu i w poszczególnych latach wynosi:
Rok 2011 – 9.511,80 zł
Rok 2012 – 5.271,47 zł
Rok 2013 – 4.906,08 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 lutego 2018, 08:08:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518