NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/95/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy LubniewiceNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/95/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne

§ 1
Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice.

§ 2
Gmina, realizując ustawowe zadania własne, zapewnia osobom do tego uprawnionym lokale socjalne, lokale zamienne oraz lokale przeznaczone dla osób o niskich dochodach.

§ 3
I. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z  2005 r. Nr 31, poz. 266 z p. zm.),
2) mieszkańcach gminy - należy przez to rozumieć osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy przez okres co najmniej 3 lat.,
3) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo określone w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
4) miesięcznym dochodzie - należy przez to rozumieć dochód określony w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w pkt 3,
5) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie  art.94 ust.2 pkt.1 lit a) ustawy z dnia  17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z póżn.zm).
 
§ 4
1. Gmina Lubniewice realizuje w pierwszej kolejności zadania  wynikające z przepisów prawa oraz z praw nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały na podstawie wcześniejszych uchwał Rady Miejskiej w Lubniewicach.
2. Wynajem lokali uwzględnia zasady racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubniewice opisane w Wieloletnim Programem Gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubniewice na lata 2012 -2016.
3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu z innych przyczyn niż określonych w art.11 ust.2 pkt. 2 ustawy lub wystąpienie do sądu o rozwiązanie umowy najmu z ważnych przyczyn nie wymienionych w ustawie, wymagają każdorazowo  akceptacji Burmistrza Lubniewic.

ROZDZIAŁ II 
Zasady wynajmowania lokali socjalnych i zamiennych

§ 5
1. Lokale socjalne wynajmowane są osobom zamieszkującym na terenie Gminy Lubniewice i  spełniających kryteria  dochodu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego,
2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy, z uwzględnieniem okresu oczekiwania na mieszkanie,
3) opuściły domy dziecka, a przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwały na terenie gminy Lubniewice i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania.
4) są osobami bezdomnymi i udokumentują pobyt stały w Gminie Lubniewice, wynoszący co najmniej  3 lata,
5) są osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się ważnym orzeczeniem o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności, ze wskazaniem uprawnień do zmiany warunków mieszkaniowych z powodu naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych z tego tytułu, bądź osobami takimi są członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do wspólnego zamieszkiwania.
3. Na lokale socjalne przeznacza się w pierwszej kolejności wolne lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice, spełniające następujące  kryteria:
1)  brak samodzielnej łazienki,
2) w.c. usytuowane na klatce schodowej lub poza budynkiem,

§ 6
Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana na okres  1 roku.

§ 7
1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:
1) pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego,
2) zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
3) zamieszkujących w pomieszczeniach nie nadających się do zamieszkania ze względu na położenie, wyposażenie lub stan techniczny.
2. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1 bez względu na wysokość dochodów ich gospodarstwa domowego.
3. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom.

ROZDZIAŁ  III
Zasady wynajmowania pozostałych lokali

§ 8
1. Gmina Lubniewice wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) są mieszkańcami gminy,
2) zamieszkują dotychczas w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi  nie przekracza 5m2 na jedna osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
3) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu, a w przypadku małżonków – żadnemu z     nich nie  przysługuje tytuł prawny do innego lokalu,
4) w czasie ostatnich 5 lat nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
c)prawa do domu jednorodzinnego,
5) w czasie ostatnich 5 lat nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze,
6) spełniają określone w rozdziale V kryterium dochodowe.
 
ROZDZIAŁ IV
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

§ 9
Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, rozumie się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę przypada mniej niż  5 m2  ogólnej powierzchni pokoi z tolerancją do 10% w przypadku przekroczenia tej powierzchni, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego  mniej niż 10 m2.
 
ROZDZIAŁ V
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 10
1. O najem lokalu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które osiągają dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia wniosku  nie wyższy niż 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. O najem lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby, które osiągają dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich  źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia wniosku nie wyższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Wysokość osiąganego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, określona w ust. 1 i 2,   przy spełnieniu pozostałych kryteriów skutkuje umieszczeniem wnioskodawcy na liście lokali socjalnych, bądź lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony.
4. Do dochodu określonego w ust. 1 i 2 zalicza się dochód osiągany przez osobę ubiegającą się o najem lokalu i dochody członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania z tą osobą, wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane przez wnioskodawcę przez poświadczenia wydane w szczególności przez pracodawcę, Urząd Pracy, ZUS itp.
 
ROZDZIAŁ VI 
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

§ 11
1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:
1) wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego,
2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy, z uwzględnieniem okresu oczekiwania na mieszkanie,
3) opuściły domy dziecka, a przed umieszczeniem w danej placówce zamieszkiwały na terenie gminy   Lubniewice i nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania,
4) są osobami bezdomnymi i udokumentują pobyt stały w Gminie Lubniewice, wynoszący co najmniej 3 lata,
5) są osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się ważnym orzeczeniem o zaliczeniu do jednego ze     stopni niepełnosprawności, ze wskazaniem uprawnień do zmiany warunków mieszkaniowych z powodu naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych z tego tytułu, bądź osobami takimi są członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do wspólnego zamieszkiwania.
 
§ 12
Kryterium przewidziane w  § 11 nie stosuje się do osób, które utraciły lokale w wyniku katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń trwale wykluczających możliwości zamieszkiwania w lokalu. Zawarcie umowy najmu odpowiedniego lokalu następuje poza kolejnością.

ROZDZIAŁ VII 
Zamiany lokali

§ 13
1. Najemcy lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, mogą dokonywać zamiany najmowanych lokali zarówno z najemcami, których lokale stanowią mieszkaniowy zasób gminy jak również z osobami zajmującymi lokale w innych zasobach na terenie Gminy Lubniewice.
2. Zamiana lokali następuje w drodze wzajemnej umowy stron i wymaga zezwolenia właścicieli tych lokali na jej dokonanie. W przypadku lokali z mieszkaniowego zasobu gminy zezwolenie wydaje Burmistrz Lubniewic.
3. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę na lokal lub dom stanowiący przedmiot własności osoby dokonującej zamiany wymaga przeniesienia praw własności w formie aktu notarialnego na rzecz Gminy Lubniewice.
4. Zezwolenie na dokonanie zamiany pomiędzy osobami zainteresowanymi udziela się we wszystkich przypadkach, gdy jest  to uzasadnione ze względu na ich słuszne interesy, a w szczególności w razie:
1) nadmiernego zagęszczenia lokalu,
2) możliwości uzyskania w drodze zamiany mieszkania położonego w pobliżu miejsca pracy,
3) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania,
4) względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w lokalu.
5. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.
6. Najemcom zadłużonym,  dopuszcza się  zaproponowanie zamiany na inny lokal, gdy znajdują się oferty innych najemców deklarujących wolę dokonania takiej zamiany z jednoczesną spłatą kwoty zadłużenia.
7. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez gminę lokalu wolnego w zamian za lokal  najmowany dotychczas przez najemcę. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy:
1) najemca przekazuje na rzecz gminy lokal o dużej powierzchni w zamian za lokal o powierzchni    mniejszej,
2)lokal mieszkalny kwalifikuje się do remontu, a według opinii osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, remont ten nie daje gwarancji, że lokal po jego wykonaniu spełniał będzie warunki lokalu mieszkalnego.
8. Odmowa udzielenia zezwolenia na zamianę lokalu następuje w przypadku gdy zamiana  spowodowałaby naruszenie obowiązujących przepisów oraz jeżeli:
1) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem  Gminy Lubniewice, a w szczególności w sytuacji gdy w lokalu objętym w wyniku dobrowolnej zamiany zaistniałoby zagęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę;
2)   występują zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego, a osoba która w wyniku proponowanej zamiany nie deklaruje spłaty zadłużenia.

§ 14
1. Gmina może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny najemcom, którzy zajmują lokale mieszkalne  niedostosowane do potrzeb wynikających ze schorzenia narządów ruchu lub niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92). Osoby te mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na inny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie będzie występować.
2. W celu realizacji powyższej zamiany najemca składa wypełniony wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, stosowne orzeczenie lekarskie oraz inne dokumenty, uzasadniające konieczność zamiany ze względu na stan zdrowia.

§ 15
Odmawia się zamiany w przypadku posiadania, przez osobę obejmującą lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu niż lokal będący przedmiotem zamiany.
    
§ 16
1. W uzasadnionych przypadkach gmina może wyrazić zgodę na podnajem lokalu przez najemcę osobom trzecim. Nie dotyczy to lokali socjalnych.
2. Zgodę na podnajem lokalu lub jego części na wniosek najemcy gmina może wydać w przypadku, gdy  najemca czasowo opuszcza lokal z powodu:
1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;
2) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;
3) leczenia;
4) przebywania w Zakładzie Karnym.
3. Odmawia się zgody na podnajem lokalu, jeżeli:
1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki;
2) najemca posiada zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu;
3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie    stosunku najmu.
 
ROZDZIAŁ VIII 
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych

§ 17
Stosunek najmu regulowany jest umową najmu.

§ 18
1. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu mieszkalnego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, do którego załącza:
1) dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Lubniewice,
2) poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów,
3) oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji wniosku mieszkaniowego,
4) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
2. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą, niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje odstąpieniem od rozpatrzenia wniosku.
3 Zawarcie umowy najmu następuje w drodze skierowania wydanego przez Burmistrza Lubniewic. Przed  wydaniem skierowania  przeprowadza się ponowną weryfikację wniosku.
4. Skierowania wydawane są na podstawie rocznych list  na lokale:
1) socjalne,
2) mieszkalne.
5. Dwukrotna nieuzasadniona odmowa przyjęcia lokalu mieszkalnego lub nieuzasadnione uchylanie się od zawarcia umowy najmu powoduje:
1) skreślenie z listy,
2) w przypadku osób, które mają prawo do lokalu zamiennego - wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego,
3) w przypadku osób uprawnionych do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego - wystąpienie na drogę postępowania egzekucyjnego.

§ 19
1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  kieruje się do Burmistrza Lubniewic.
2. Kwalifikowanie osób do zawarcia umowy najmu dokonuje Burmistrz Lubniewic.
3.Zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu powoduje umieszczenie wnioskodawcy na wykazie osób oczekujących do zawarcia umowy najmu. O zakwalifikowaniu do zawarcia umowy najmu powiadamia się wnioskodawcę.
4. W celu zapewnienia kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem    gminy przeprowadza się w miesiącu listopadzie każdego roku weryfikację wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu i podaje się go do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przez okres 1 miesiąca – grudzień.
5.Osoby umieszczone na wykazie, które w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Gminę nie spełniają warunków do zawarcia umowy najmu zostają skreślone z wykazu. O skreśleniu z wykazu powiadamia się wnioskodawcę.

ROZDZIAŁ IX 
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 20
1. Osoby, które po śmierci najemcy lub w wyniku opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowania   pozostały w lokalu, ale nie spełniają warunków określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego, mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu, jeżeli spełniają łącznie następujące wymogi:
1) są pełnoletnie,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (budynku),
3) regularnie opłacają w imieniu dotychczasowego najemcy należności czynszowe i inne opłaty za używanie lokalu i nie posiadają zadłużeń z tego tytułu lub regularnie spłacają zadłużenie na   podstawie zawartej ugody,
4)  utrzymują lokal w należytym stanie technicznym,
5)  okres zamieszkiwania w lokalu był nie krótszy niż 5 lat.
2. Dopuszcza się zawarcie umowy najmu z osobami spełniającymi warunki zawarte w ust. 1, zamieszkującymi w lokalu opuszczonym przez najemcę krócej niż 5 lat lub bez zameldowania, wyłącznie za zgodą Burmistrza Lubniewic.
3.  Za okres od śmierci najemcy lub od dnia opuszczenia lokalu do dnia wstąpienia w stosunek najmu osoby pozostałe w lokalu obowiązane są do zapłaty odszkodowania w wysokości dotychczasowego czynszu.
4. Zawarcie umowy najmu następuje na wniosek osób pozostałych w lokalu po śmierci najemcy lub  opuszczeniu lokalu przez najemcę i jego wymeldowaniu.
5. Zawarcie umowy najmu w przypadkach określonych w ust. 1 następuje na podstawie skierowania    wydanego przez Burmistrza Lubniewic.
6. W przypadku gdy poprzedni najemca pozostawał w zwłoce z zapłatą czynszu i innych opłat za   używanie lokalu, zawarcie umowy najmu z osobami pozostałymi w lokalu nastąpi po uregulowaniu zaległych należności.
7. W przypadku, gdy po śmierci najemcy lub w wyniku opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowaniu, osoby pozostałe w lokalu złożą wnioski o zawarcie umowy najmu i jednocześnie spełniać będą wymogi określone ust.1, skierowanie do zawarcia umowy najmu otrzyma osoba najstarsza z osób, które posiadają najdłuższy okres zameldowania na pobyt stały w tym lokalu.
8. Z uwagi na względy społeczne lub zdrowotne, Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z inną osobę niż określona w ust. 7.
9. W przypadku, gdy po śmierci najemcy lub opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowaniu osoby pozostałe w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 25 m2 takiej powierzchni, osobom tym może być wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu ze wskazaniem innego lokalu mieszkalnego o mniejszej powierzchni, chociażby we wniosku określiły lokal, w którym przebywały.
10. W przypadku śmierci najemcy lub opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowaniu, osoby pozostałe w lokalu niespełniające wymogów określonych w ust. 1 i ust. 4 zobowiązane są najpóźniej w terminie dwóch miesięcy opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu po wcześniejszym  wykonaniu obciążających najemcę zobowiązań

§ 21
W przypadku niewykonania przez osoby pozostałe w lokalu, o których mowa w § 20 pkt. 10, odnowienia  i   obciążających najemcę napraw przed opróżnieniem, opuszczeniem i wydaniem lokalu, wynajmującemu przysługuje prawo do zastępczego wykonania odnowienia i napraw na koszt osób pozostałych w lokalu przed opróżnieniem.
 
ROZDZIAŁ  X 
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2

§ 22
1. W przypadku pozyskania lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2 lokale te w pierwszej kolejności należy przekazać w najem rodzinie znajdującej się na liście oczekujących na otrzymanie lokalu mieszkalnego, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że powierzchnia mieszkalna na jedną osobę nie będzie większa niż 15m2.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Lubniewic może odstąpić od warunku dotyczącego powierzchni, o którym mowa w ust. 1.

§ 23
W pozostałych przypadkach lokale wymienione w  § 22 ust. 1 Gmina może:
1) wynająć, w drodze przetargu nieograniczonego, ze stawką wyjściową czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej budynku,
2) zbyć, w drodze przetargu przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 
ROZDZIAŁ XI
Inne przypadki zawarcia umowy najmu

§ 24
1. Za porozumieniem stron można zmienić dotychczasową umowę najmu na umowę najmu lokalu   socjalnego w przypadku gdy:
1) podczas trwania umowy najmu najemca znajdzie się w sytuacji materialnej określonej w § 10,  
2) istnieje konieczność wykonania wyroku sądu o eksmisję z lokalu mieszkalnego z uprawnieniem  do lokalu socjalnego, a standard zajmowanego lokalu odpowiada standardowi lokalu socjalnego.
2. Osoba pozbawiona tytułu prawnego do lokalu, na skutek wypowiedzenia umowy z powodu zwłoki z    zapłatą czynszu lub innych opłat  za używanie lokalu, może wnioskować o ponowne zawarcie umowy, w przypadku całkowitej spłaty  zobowiązań i właściwego korzystania z lokalu.

ROZDZIAŁ XII 
Lokale przeznaczone do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz lokale powstałe w drodze adaptacji

§ 25
1. Gmina może przeznaczyć:
1) lokale do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę na jego koszt,
2) powierzchnie i pomieszczenia usytuowane w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy do nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacji w celu utworzenia lub powiększenia lokali mieszkalnych.
2. Dla wolnych lokali wymienionych w ust. 1 pkt 1 określany jest przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zakres remontu umożliwiający zamieszkanie, wykonany na podstawie protokołu sporządzanego przez zarządcę, określającego stan techniczny lokalu wraz z wykazem koniecznych do wykonania prac.
3. Zgodę na przeznaczenie lokalu do remontu wydaje Burmistrz Lubniewic.
4. Informacja na temat lokali, o których mowa w ust. 2. podawana jest do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na okres 14 dni.
 5. Informacja o lokalu zawiera: adres, strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt  remontu oraz termin oglądania lokalu.
 
§ 26
1. Najemcą lokalu, o którym mowa w § 25 ust. 1, mogą być osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie   zostały zaspokojone, a które spełniają łącznie warunki:
1) są mieszkańcami gminy,
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków, żadnemu z nich nie    przysługuje tytuł prawny do innego lokalu,
3) przedstawią oświadczenie posiadania środków finansowych niezbędnych do wykonania remontu,
4) określą termin zakończenia prac.
2. Osoby zainteresowane ubieganiem się o przydział lokalu do remontu we własnym zakresie i na własny koszt mają prawo do pisemnego złożenia wniosku o jego przydział w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji.
3. Postępowanie w sprawie przydzielenia lokalu do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na własny koszt najemcy rozpoczyna się od złożenia wniosku mieszkaniowego.
4. Wyboru osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Lubniewic biorąc pod uwagę:
1) okres oczekiwania na przydział mieszkania liczony od dnia złożenia pierwszego wniosku,
2) powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 członka rodziny wnioskodawcy,
3) dochód osiągany przez rodzinę wnioskodawcy,
4) proponowany przez wnioskodawcę czas wykonania remontu,
    
§ 27
1. Prawa i obowiązki inwestora i Gminy oraz warunki rozliczenia inwestycji określa odrębna umowa, sporządzona przez zarządcę lokalu.
2. Umowa o przeprowadzenie prac remontowych zawierana jest z uwzględnieniem dostarczenia przez   inwestora decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opinii techniczno-budowlanej, stwierdzającej możliwość wykonania remontu, w tym: nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy lokalu oraz opinii zarządcy nieruchomości.

§ 28
Po zakończeniu robót remontowych lub adaptacyjnych i uzyskaniu przez inwestora wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń w zakresie prawa użytkowania lokalu na cele mieszkaniowe, Burmistrz wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z inwestorem na czas nieoznaczony.

§ 29
Zmiana inwestora rozpoczętej inwestycji lub jego rezygnacji związanej ze zwrotem poniesionych nakładów finansowych wymaga zgody Gminy.
 
 
ROZDZIAŁ XIII
Przepisy końcowe

§ 30
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 31
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.Wojewoda Lubuski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 02 lutego 2012 r. NK-I.4131.25.2012.AKop stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XIV/95/2011 z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.229 z dnia 2012-01-18

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (22 marca 2012, 09:50:39)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (29 lipca 2012, 14:42:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2690