NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/90/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2011-2019Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1578 poz 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1578 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/90/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2011-2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1578 poz 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 1578 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/11/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2011-2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019 obejmujący objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.


Załącznik nr 1 do uchwały (641kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (306kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (280kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 09:05:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674