NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/89/20011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.211 art.212 ust 1 pkt 2, art. 214 pkt 1, art.215, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz.1240), uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/89/20011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.211 art.212 ust 1 pkt 2, art. 214 pkt 1, art.215, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz.1240), uchwala co następuje:


§1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.879 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.879 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę o 33.879 zł w tym:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.879 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Załącznik nr 4 „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.


Załącznik nr 1 do uchwały (407kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (459kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 09:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663