NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/88/2011Rady Miesjkiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.217 ust.2 pkt 6, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz.1240) uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/88/2011
Rady Miesjkiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.217 ust.2 pkt 6, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz.1240) uchwala co następuje:


§1
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 482 103 zł w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 131 897 zł z tego:
- zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2,3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 103 623 zł.
2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 250 000 zł
3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 364 000 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 330 103 zł w tym:
1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 337 318 zł z tego:
- zmniejsza się wydatki majątkowe na programy i projekty finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 1,2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 20 000zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące o 1 611 zł z tego:
- zmniejsza się wydatki bieżące na programy i projekty finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt  1,2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 611zł,
3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 826 zł z tego:
- zwiększa się wydatki bieżące na programy i projekty finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 1,2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 8 826 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
Deficyt w kwocie 152 000zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§4
Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.”  do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.


Załącznik nr 1 do uchwały (866kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (778kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 08:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614