NULL string(0) ""

Uchwała nr X/65/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczymNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/65/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz.1229 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:


§1
Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w następującej wysokości:
1. Za udział w działaniach ratowniczych otrzymuje 1/252 przeciętnego wynagrodzenia,
2. Za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 1/3000 przeciętnego wynagrodzenia.

§2
1. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w §1 oznacza przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przed dniem ustalenia ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353, z póżn. Zmianami).
2. Ekwiwalent we wskazanej wysokości przysługuje za każdą godzinę w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straz Pożarnicza.

§3
Ekwiwalent wypłaca się z budżetu gminy.

§4
Uchyla się uchwałę nr XVII/147/2008 Rady Miejskie w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 08:56:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490