NULL string(0) ""

Uchwała nr X/64/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 września 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211 art.212 ust.1 pkt 1,2, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala co następuje:

Uchwała nr X/64/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 września 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211 art.212 ust.1 pkt 1,2, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwala co następuje:


§1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 41 926 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 41 926zł,

§2
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 41.926 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:
1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81  926 zł,
2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40 000zł.

§3
Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych „do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.


Załącznik nr 1 do uchwały (697kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (1054kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (419kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 08:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481