NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/174/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024Na podstawie, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.), uchwala co następuje:

Uchwała nr XXIII/174/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013-2024

Na podstawie, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.), uchwala co następuje:


§1.
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2013 – 2024 obejmującą:
1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.
Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.
Informacja o realizacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2024 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4.
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,

§5.
Uchyla się Uchwałę nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019.

§6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.


Załącznik nr 1 do uchwały (1143kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (463kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (599kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (20 lutego 2018, 09:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643