Uchwała nr XVII/140/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 czerwca 2016w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie LubniewiceNa podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/140/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656), uchwala się, co następuje:


§ 1.
Ustala się regulamin korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Lubniewice (Plaża Miejska – Jezioro „Lubiąż”).
 
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o miejscu wykorzystywanym do kąpieli, rozumie się przez to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych  jeziora Lubiąż (wyznaczony do kąpieli przez ratowników), pomosty, plażę A i plażę B oraz brodzik zlokalizowane na Plaży Miejskiej w Lubniewicach.
 
§ 3
Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem nieodpłatnym, sezonowym, otwartym od 1 lipca do 31 sierpnia, zarządzanym przez Gminę Lubniewice, oznakowanym tablicami informacyjnymi, czynnym codziennie w godz. 10.00-18.00 z przerwą od godz. 13:30 do godz. 14:15.
 
§ 4
Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli zobowiązane są stosować się do zapisów niniejszego regulaminu oraz do poleceń ratowników pełniących tam służbę.
 
§ 5
Oznaczenia kolorów wywieszanych flag:
· flaga biała -  kąpiel dozwolona; pełniony jest dyżur ratowniczy,
· flaga czerwona - zakaz kąpieli; pełniony jest dyżur ratowniczy,
· brak flagi - miejsce jest niestrzeżone; brak dyżuru ratowniczego.
 
§ 6
Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy:
· temperatura wody wynosi poniżej 14oC,
· widoczność jest ograniczona do 50 m,
· trwa akcja ratownicza,
· występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody,
· występują wyładowania atmosferyczne.
 
§ 7
Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik oznacza się bojami (pławami), z tym że:
· strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym,
· strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym,
· wydzielony brodzik dla dzieci, o głębokości wody do 40 cm – bojami (pławami) w kolorze białym oraz dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna.
 
§ 8
Dzieci do lat 12 mogą przebywać i korzystać z miejsca wykorzystywanego do kąpieli wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 
§ 9
Opiekunowie i prowadzący zajęcia grup zorganizowanych (półkolonii, kolonii, obozów) zobowiązani są do stałego przebywania ze swoimi podopiecznymi.
 
§ 10
W momencie wejścia grupy zorganizowanej każdy opiekun ma obowiązek zgłoszenia przybycia ratownikowi.
 
§ 11
Uczestnicy grup zorganizowanych muszą być oznaczeni w sposób jednolity (np. czepki, chusty, itp.).
 
§ 12
Opiekunowie i prowadzący zajęcia grupowe mogą używać gwizdków w sposób ograniczony i niezakłócający pracy ratowników.
 
§ 13
Ratownicy w miejscu wykorzystywanym do kąpieli ubrani są w koszulki koloru czerwonego z napisem „RATOWNIK”.’
 
§ 14
Na miejscu wykorzystywanym do kąpieli zabrania się:
1) niszczenia urządzeń i sprzętu miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
2) kąpieli osobom nietrzeźwym,
3) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest czerwona flaga,
4) skakania do wody z pomostów,
5) przekraczania granicy strefy oznaczonej bojami,
6) pływania pod pomostami,
7) nurkowania bez zgody ratownika,
8) zakłócania porządku, popychania, wrzucania innych do wody,
9) zanieczyszczania wody,
10) mycia ciała środkami chemicznymi,
11) wchodzenia na stanowiska ratowników,
12) wprowadzania zwierząt,
13) wjazdu pojazdami mechanicznymi.
 
§ 15
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, a sprawy kierowane będą na drogę postępowania karnego.

§ 16
Zarządzający zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z użytkowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 
§ 17
Skargi i wnioski należy składać drogą pisemną lub telefoniczną do Ratowników lub w Urzędzie Miejskim, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, tel. (95) 755 7052 –w dni robocze:
· poniedziałek - od godz. 7:30 do godz. 16:30,
· wtorek – czwartek - od godz. 7:30 do godz. 15:30,
· piątek - od godz. 7:30 do godz. 14:30.
 
§ 18
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa 14 b, tel. (95) 755 4321.
 
§ 19
Telefony alarmowe:
● Pogotowie ratunkowe - 999
● Policja - 997
● Straż pożarna - 998
● telefon alarmowy - 112
 
§ 20
Traci moc Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Gminie Lubniewice. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2015 r., poz. 1082).
 
§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2016.1473 z dnia 2016-07-08

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 13:09:23)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 14:24:45)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156