NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/89/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie przygotowania przez Burmistrza Lubniewic projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze Gminy Lubniewice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/89/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie przygotowania przez Burmistrza Lubniewic projektu uchwały dotyczącej zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 37b pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, uchwala się, co następuje:


§ 1
Postanawia się przystąpić do przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w obszarze Gminy Lubniewice.

§ 2
Rada Miejska w Lubniewicach zobowiązuje Burmistrza do przygotowania w/w uchwały, jak też dokonania uzgodnień, zasięgnięcia opinii oraz dokonania innych czynności przewidzianych prawem, poprzedzających podjęcie przez Radę uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 12:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703