Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwała nr XXXII/240/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 czerwca 2013


w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z poźn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Ustanawia się stypendia i nagrody sportowe Burmistrza Lubniewic, które są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych.

§ 2.
Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy:
1. łącznie spełniają niżej wymienione kryteria:
a) są członkami stowarzyszeń (klubów, sekcji) sportowych czynnie działających na terenie Gminy Lubniewice,
b) posiadają licencję lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach,
c) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzonym przez właściwe ministerstwo,
d) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym opisanym w § 3,
e) podczas zawodów reprezentują barwy klubu, o którym mowa w pkt. a),
f) nie ukończyli 24 roku życia
g) zamieszkują na terenie gminy Lubniewice.
2. są osobami niepełnosprawnymi, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez członków Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego  i  zamieszkują na terenie gminy Lubniewice.

§ 3.
Do otrzymania stypendium uprawnieni są zawodnicy, którzy:
a) zajęli medalowe miejsce w zawodach organizowanych przez MKOl, światowe i międzynarodowe federacje sportowe, ogólnopolskie związki sportowe oraz ogólnopolskie zrzeszenia sportowe  (np. LZS, AZS)
b) występują w składach podstawowych drużyn piłki nożnej (18 zawodników), piłki siatkowej (12 zawodników) i piłki ręcznej (14 zawodników) biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy poczynając od IV ligi piłki nożnej i wyżej, oraz I i II ligi piłki siatkowej, ręcznej.

§ 4.
1. Stypendia przyznawane są na wniosek klubu: w którym zrzeszony jest zawodnik, władz właściwego ogólnopolskiego bądź wojewódzkiego związku sportowego lub zawodnika.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego z zastrzeżeniem ust. 3 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok, na który zostanie przyznane stypendium sportowe.
3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za rok 2012 składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w terminie do 30 grudnia 2013 r.
4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:
a) dane osobowe zawodnika
b) adres zameldowania
c) dane o osiągnięciach sportowych wymienionych w §3 (potwierdzone stosownymi dokumentami)
d) licencję lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski lub wojewódzki związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach
e) oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego
f) zobowiązanie zawodnika do informowania Burmistrza Lubniewic o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem wypłaty bądź pozbawieniem stypendium sportowego.

§ 5.
1. Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium brutto dla jednego zawodnika, który:
a) zdobył złoty medal na zawodach o randze międzynarodowej – 400 zł brutto
b) zdobył srebrny medal na zawodach o randze międzynarodowej – 300 zł brutto
c) zdobył brązowy medal na zawodach o randze międzynarodowej – 200 zł brutto
d) zdobył złoty medal na zawodach o randze ogólnopolskiej – 200 zł brutto
e) zdobył srebrny medal na zawodach o randze ogólnopolskiej – 150 zł brutto
f) zdobył brązowy medal na zawodach o randze ogólnopolskiej – 100 zł brutto
2. Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium brutto dla drużyn piłki nożnej, które:
a) będą rozgrywać mecze w IV lidze – 100 zł brutto
b) będą rozgrywać mecze w III lidze – 200 zł brutto
c) będą rozgrywać mecze w II lidze – 300 zł brutto
d) będą rozgrywać mecze w I lidze – 400 zł brutto
3. Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium brutto dla drużyn piłki siatkowej i ręcznej, które:
a) będą rozgrywać mecze w I lidze – 400 zł brutto
b) będą rozgrywać mecze w II lidze – 300 zł brutto
4. Wysokość stypendium sportowego jest uzależniona od osiągnięć sportowych zawodnika.
5. Stypendium sportowe jest przyznawane z zastrzeżeniem ust. 4 na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.
6. Stypendium w roku 2013 za rok 2012 przyznawane jest na okres od 1 lipca do końca roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc. 
           
§ 6.
1. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:
a) zaniedbania przez zawodnika obowiązku realizacji procesu szkolenia,
b) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez właściwy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.
2. Wstrzymanie wypłaty stypendium sportowego wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przyczyny, i pisemnym powiadomieniu zawodnika o przyczynach wstrzymania jego wypłaty.
3. Stypendium sportowe wznawia się zawodnikowi na jego wniosek po ustaniu przyczyn jego pozbawienia, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.

§ 7. Wypłatę stypendium wstrzymuje się jeżeli:
a) zaprzestali uprawniania sportu lub dyscyplin sportowych, o których mowa w § 2 i 3,
b) zostali dożywotnio zdyskwalifikowani przez władze właściwego związku sportowego,
c) przestali spełniać którekolwiek z kryteriów wymienionych w § 2 i 3.
2. Pozbawienie stypendium sportowego wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały przyczyny, i pisemnym powiadomieniu zawodnika o przyczynach jego pozbawienia.

§  8.
Czasowa niezdolność do udziału w przygotowaniach i uczestniczeniu w zawodach potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza sportowego nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymania oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium sportowego.

§ 9.
Stypendia przyznane na mocy niniejszej uchwały wypłacane są zawodnikom na podstawie umowy stypendialnej, w której określa się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium sportowego.

§ 10.
1. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, klubów sportowych, szkół lub zawodnika za wybitne osiągnięcia sportowe określone w § 3, w roku, w którym nastąpiło dane osiągnięcie sportowe.

§ 11.
1. Nagrody finansowe za osiągnięcia wysokich wyników sportowych mogą być przyznane zawodnikom zamieszkałym na terenie gminy Lubniewice
2. Nagrody finansowe nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 5.000,00 zł brutto dla danego zawodnika w danym roku kalendarzowym.
3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 10% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości nagrody określonej w ust. 2.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 13.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach  nr XXX/213/2013 z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 14.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.1662 z dnia 2013-07-23

Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 12:57:33)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 lutego 2018, 13:12:16)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij