Uchwała nr XVIII/152/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 sierpnia 2016w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu PaństwaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/152/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 sierpnia 2016


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku czterorodzinnym położonym w miejscowości Rogi 16D/ wraz z udziałem 2585/10000 w gruncie działki o nr ewidencyjnym 5589/1 i powierzchni 1574 m2 oraz z takim samym udziałem we własności części wspólnych budynku mieszkalnego czterolokalowego i innych urządzeń objętych księgą wieczystą nr GW1U/00026559/8, który stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Lubniewice.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XVI/133/2016 z dnia 06 maja 2016 roku, w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 10:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102