Uchwała nr XVIII/149/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 18 sierpnia 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XVIII/149/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 18 sierpnia 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 289.892,80 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.892,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 56.604,99 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 289.892,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 83.892,80 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 66.594,11 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 206.000,00 zł,

§ 3.
1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.137.832,73 zł, w tym:
- dochody bieżące – 12.672.766,81 zł
- dochody majątkowe – 465.065,92 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.730.332,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 11.975.513,31 zł
 - wydatki majątkowe – 2.754.819,42 zł

§ 4.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok, „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               


Załącznik nr 1 do uchwały (17kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (49kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 10:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89