Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr XVII/146/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 czerwca 2016


w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 poz. 446) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


Rozdział 1.
Postanowienia wstępne.

§ 1.
1. Niniejsza uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubniewice przeznaczonych do wynajmowania na cele mieszkalne oraz określa tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Lubniewice.

§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawa - ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150);
2) Gmina – Gmina Lubniewice;
3) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów;
4) lokal – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych;
5) lokal zamienny – należy przez to rozumieć lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20m2 tej powierzchni;
6) tymczasowe pomieszczenie - należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane ;
7) lokal o nadmiernym zaludnieniu - lokal, w którym na jedną osobę zamieszkującą z zamiarem stałego pobytu przypada mniej niż 5m2 powierzchni pokoi;
8) lokal o mniejszej powierzchni użytkowej lub strukturze – lokal mniejszy co najmniej o jeden pokój lub o 25% powierzchni użytkowej od lokalu stanowiącego przedmiot zamiany;
9) lokal równorzędny – lokal o takiej samej strukturze oraz powierzchni użytkowej, jak lokal stanowiący przedmiot zamiany. Dopuszcza się występowanie różnicy nieprzekraczającej 10% powierzchni użytkowej lokalu;
10) powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;
11) lokal o większej powierzchni - lokal większy co najmniej o 25% powierzchni użytkowej od lokalu stanowiącego przedmiot zamiany;
12) osoba bezdomna – osoba bezdomna w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 153);
13) lokal socjalny – należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie;
14) posiadanie centrum życiowego w Gminie - udokumentowanie przez wnioskodawcę oraz osoby objęte wnioskiem faktycznego zamieszkiwania na terenie Gminy;
15) skierowanie – dokument uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu lub tymczasowego pomieszczenia wydany przez Burmistrza Lubniewic lub przez osobę działającą z jego upoważnienia;
16) miejscowość pobliska – miejscowość położona na terenie powiatu graniczącego z Gminą;
17) należności – cywilnoprawne należności pieniężne wynikające z tytułu używania lokalu, obejmujące należność główną, odsetki, a także koszty egzekucyjne, koszty upomnień, koszty procesu należne Gminie bądź miejskiej jednostce organizacyjnej, w szczególności wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu lub innego organu orzekającego;
18) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów;
19) wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - należy przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a) dla województwa, z wyłączeniem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b) dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
20) Rada Miejska – Rada Miejska w Lubniewicach.

§ 3.
1. Wynajmując lokale Gmina Lubniewice realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz z praw nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały.
2. Lokale wynajmowane są osobom:
1) umieszczonym w wykazach osób na liście mieszkaniowej, zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej sporządzonych przed dniem wejścia w życie uchwały,
2) wyłonionym w oparciu o zasady określone w uchwale.
3. Zawarcie umowy najmu lokalu, z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku ze zamianą lokalu, w którym Gmina Lubniewice przeprowadziła modernizację lub remont kapitalny może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, w wysokości nie przekraczającej 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.
4. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
6. Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 4.
1. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony:
1) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175 % najniższej emerytury, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokościobowiązującej w dniu złożenia wniosku, zwanej w dalszej treści uchwały „najniższąemeryturą”;
2) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 125% najniższej emerytury.
2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu lokalu uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.).

§ 5.
1. Określa się wysokość dochodu uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu socjalnego:
1) w gospodarstwie jednoosobowym, jeżeli średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 80% najniższej emerytury;
2) w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 55% najniższej emerytury.
2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu lokalu uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.).

§ 6.
1. Przez dochód należy rozumieć dochód określony ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn, zm.)

§ 7.
1. Obowiązujące stawki czynszu ustalone corocznie Zarządzeniem Burmistrza Lubniewic, na wniosek najemcy mogą być obniżone w przypadku gdy na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku dochody nie przekraczają:
1) w przypadku najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony:
a) 120 % najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym- obowiązująca obniżka 5%,
b) 70%  najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym- obowiązująca obniżka 5%.
2) w przypadku najmu lub podnajmu lokalu socjalnego:
a) 60 % najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym- obowiązująca obniżka 5%,
b) 35%  najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym- obowiązująca obniżka 5%.
2. Obniżki, o których mowa w ust. 2, udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.
3. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.
4. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Rozdział 3.
Zasady wynajmowania lokali socjalnych i zamiennych

§ 8.
1. Na lokale socjalne przeznacza się lokale usytuowane w budynkach komunalnych o obniżonym standardzie.
2. Lokale socjalne wynajmowane są osobom:
1) posiadającym niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe w rozumieniu niniejszej uchwały i osiągające niskie dochody w stosunku do których stwierdzono występowanie co najmniej jednej z następującej okoliczności:
a) wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji;
b) wnioskodawca lub osoba objęta wnioskiem jest ofiarą przemocy w rodzinie, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym;
c) wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, powyżej 4 własnych lub przysposobionych małoletnich dzieci;
d) wnioskodawca jest osobą represjonowaną, posiadającą zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, legitymację osoby represjonowanej wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także inny stosowny dokument świadczący o represjach i prześladowaniach lub jest osobą polskiego pochodzenia, zaproszoną przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej w ramach przeprowadzonej ewakuacji z terenów wschodniej Ukrainy;
2) pozostającym w niedostatku, w trudnej sytuacji życiowej, nieposiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:
a) zamieszkują, z zamiarem stałego pobytu, na terenie Gminy, w lokalu gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
b) przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu komunalnego, nie przekracza progu określonego w § 4 uchwały,
c) nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej, umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę,
3) nie posiadają, nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) prawa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
d) prawa własności lub współwłasności działki budowlanej,
4) którym sąd w wyroku orzekającym o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu;
5) zamieszkującym lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych (w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie. Umowa najmu lokalu przyznanego z tytułu określonego w zdaniu poprzedzającym zawierana jest na jeden rok;
6) którym zostały wydane pozytywne opinie Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, stosownych w sprawach mieszkaniowych i w sprawach społecznych;
7) których obecne warunki zamieszkiwania kwalifikują wnioskodawcę do ich poprawy. Za warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy uważa się:
a) zamieszkiwanie w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi (wg opinii właściwego nadzoru budowlanego);
b) warunki zamieszkiwania określone w ust. 1 nie muszą być spełnione łącznie.

§ 9.
1. Lokale socjalne wynajmowane są w pierwszej kolejności osobom pozbawionym mieszkań w wyniku katastrofy bądź klęski żywiołowej lub osobom, które opuściły dom dziecka lub inne tego rodzaju placówki opiekuńczo – wychowawcze, w związku z uzyskaniem pełnoletniości, a trafiły do niego z terenu gminy Lubniewice, i spełniają kryteria określone w § 5.
2. Realizacja przydziału lokali socjalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 21 pkt 3, z uwzględnieniem zapisów § 8 pkt 2 uchwały.

§ 10.
1. Lokale socjalne wynajmowane są na czas oznaczony do trzech lat.
2. Najem lokalu socjalnego zostaje, z zastrzeżeniem ust. 3, przedłużony na wniosek najemcy na kolejny okres do trzech lat, jeżeli najemca ubiegający się o przedłużenie umowy nadal znajduje się w niedostatku.
3. Osobom zamieszkałym w lokalach socjalnych, jeżeli dochody ich gospodarstwa domowego wzrosły ponad wysokość ustaloną dla najmu lokali socjalnych, proponuje się zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu bądź zawarcie umowy na lokal wskazany przez Gminę.
4. Odrzucenie dwóch propozycji zamiany lokalu stanowi podstawę wystąpienia Gminy lub podmiotu przez niego upoważnionego do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego, po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy najmu.

§ 11.
1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:
1) zamieszkującym w budynkach gminnych przeznaczonych do rozbiórki ze względu na nieopłacalność remontu,
2) zamieszkującym w budynkach gminnych przeznaczonych do rozbiórki ze względu na inwestycje,
3) zamieszkującym w budynkach użyteczności publicznej lub wymagających opróżnienia przez mieszkańców ze względu na przeznaczenie na cele użyteczności publicznej.
2. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom. Prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu zamiennym mają: małżonek oraz osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.
3. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1, bez względu na wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.
4. Realizacja przydziału lokali zamiennych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 21.
5. Może jednak nastąpić przyspieszenie wykwaterowania z danego budynku, gdy konieczność taka wynika z opinii o pogarszającym się stanie technicznym, wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego lub z opinii służb technicznych.

Rozdział 4.
Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

§ 12.
1. Lokale mieszkalne, które ze względu na swój standard nie są wynajmowane jako socjalne lub zamienne, wynajmuje się osobom o niskich dochodach, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu mieszkalnego, pod warunkiem, że spełniają następujące kryteria:
1) zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy, w lokalu gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
2) przypadający na członka gospodarstwa domowego udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu sześciu kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie lokalu komunalnego, nie przekracza progu określonego w § 4 uchwały,
3) nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Gminę,
4) zamieszkiwanie w lokalu, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy jest mniejsza niż 5 m2 w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,
5) nie posiadają, nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) prawa najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,
d) prawa własności lub współwłasności działki budowlanej.
2. Lokale mieszkalne wynajmowane są w pierwszej kolejności osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3. Realizacja przydziału lokali mieszkalnych następuje w kolejności, w jakiej osoby oczekujące na przydział lokalu umieszczone są na liście mieszkaniowej, o której mowa w § 21.

§ 13.
1. Najemca lokalu chcący oddać w podnajem lub bezpłatne użytkowanie lokal przez siebie najmowany musi uzyskać zgodę Gminy.
2. Gmina w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na podnajem lub bezpłatne użytkowanie całego lokalu lub części lokalu przez najemcę.
3. Gmina negatywnie rozpatruje wniosek najemcy o wyrażenie zgody na podnajem lub bezpłatne użytkowanie lokalu, jeżeli:
1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został przeznaczony do rozbiórki,
2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu,
3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku najmu,
4) gdy zawarcie umowy podnajmu lokalu spowoduje przegęszczenie, w wyniku którego na jedną zamieszkującą osobę w lokalu przypadnie poniżej 5m2 łącznej powierzchni pokoi;
4. Podnajęcie lokalu przez najemcę, bądź oddanie w bezpłatne używanie bez wymaganej zgody określonej w ust. 1 stanowi podstawę wypowiedzenia umowy najmu.

Rozdział 5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
 
§ 14.
1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu mogą być przedmiotem zamiany:
1) na wolny lokal mieszkalny dostarczony przez Gminę, w przypadku, gdy najemca ubiega się o zamianę na lokal o mniejszym metrażu lub gdy powierzchnia lokalu jest niewspółmierna do potrzeb mieszkaniowych i sytuacji mieszkalnej wnioskodawcy,
2) wzajemnej pomiędzy najemcami lokali na wyłączny ich wniosek, gdy przemawiają za tym ich warunki społeczno – ekonomiczne,
3) z budynku przeznaczonego do rozbiórki, remontu lub modernizacji, w związku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia.

§ 15.
1. Zamiana lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymaga zgody Burmistrza Lubniewic.

§ 16.
1. Warunkiem uzyskania zgody jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1) niezaleganie z opłatami czynszowymi - zamiana może być dokonana dopiero po spłaceniu zadłużenia,
2) zamiana nie spowoduje pogorszenia warunków mieszkaniowych osób w lokalach objętych zamianą, tj. w żadnym z lokali mieszkalnych nie może przypadać na 1 członka gospodarstwa domowego mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi.
2. Dopuszcza się wyrażenie zgody na zamianę lokali pomiędzy najemcami w przypadku, jeżeli najemca zawarł z wynajmującym ugodę o rozłożeniu na raty spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu i wywiązuje się z postanowień ugody,
3. Zamiana następuje przez rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 17.
1. Gmina może zaproponować zamianę lokalu w przypadku gdy:
1) najemca nie przestrzega warunków umowy,
2) najemca posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu,
3) dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany jest w budynku wspólnoty, w którym pozostał nie więcej niż jeden lokal gminny.

§ 18.
1. Na wniosek najemcy Gmina może dokonać zamiany na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej gdy:
1) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię, 
2) najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną, niezdolną do samodzielnego poruszania się, a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb takich osób.

Rozdział 6.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 19.
1. Burmistrz w celu zaspokojenia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków Zarządzeniem powoła Społeczną Komisję Mieszkaniową i określi jej skład oraz tryb pracy.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określi ponadto dokumenty niezbędne do prawidłowej pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Rada Miejska w Lubniewicach, w ramach zapewnienia kontroli społecznej trybu rozpatrywania wniosków, może delegować od jednego do dwóch przedstawicieli ze swojego składu do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Powołanie do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.

§ 20.
1. Wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego składane są przez Wnioskodawcę w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach w terminach do 30 maja oraz do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po tych terminach będą rozpatrywane w następnym półroczu tworzenia listy osób oczekujących na przydział lokalu.
2. Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest zobowiązana do złożenia pisemnego wniosku zgodnie z  wzorem wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wyłączenia budynku z użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zdarzeń losowych, wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, zostanie niezwłocznie rozpatrzony przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i przedstawiony do zatwierdzenia Burmistrzowi Lubniewic.
4. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub niezłożone zostały wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 21-dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5. Wnioskodawca jest zobowiązany do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy dane w nim zawarte zmieniły się i mają wpływ na jego realizację.

§ 21.
1. Wniosek o przydział lokalu jest weryfikowany przez pracownika merytorycznego w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale.
2. Wniosek niespełniający kryteriów określonych w niniejszej uchwale nie jest rejestrowany w projekcie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego, a Wnioskodawca jest informowany o tym w formie pisemnej.
3. Pracownik merytoryczny dwa razy w roku w miesiącach następujących po terminach określonych w § 20 ust. 3 sporządza projekt listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego.
4. Projekt listy kierowany jest do Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem jej zweryfikowania i zaopiniowania.
5. Projekt listy weryfikuje i zatwierdza Burmistrz Lubniewic.
6. Zatwierdzona lista oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz zamieszczenie w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Lubniewice.
7. Osobom, które nie zostały ujęte na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego przysługuje prawo pisemnego wniesienia uwag do Burmistrza Lubniewic w terminie 15 dni od podania listy do publicznej wiadomości.
8. Lista osób oczekujących zawiera wykaz osób w kolejności wynikających z merytorycznej oceny złożonych wniosków.
9. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu lokalu Burmistrz Lubniewic może skreślić osobę z listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli:
1) dane zawarte we wniosku o najem lokalu okażą się nieprawdziwe,
2) wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o najem lokalu z zasobu             mieszkaniowego gminy,
3) odmówiła dwukrotnie przyjęcia oferowanego przez Społeczną Komisję Mieszkaniową lokalu.
10. O skreśleniu z listy wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.
11. Umieszczenie danej osoby na liście nie stanowi zobowiązania Gminy Lubniewice do zawarcia z nią umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego.

§ 22.
1. Realizacja przydziału lokalu mieszkalnego/socjalnego osobom z listy oczekujących polega na złożeniu Wnioskodawcy propozycji przydziału lokalu. Propozycja taka jest składana w momencie pozyskania przez Gminę lokalu mieszkalnego.

Rozdział 7.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

§ 23.
1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem osobom wpisanym na listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a gospodarstwo domowe tych osób tworzy co najmniej 7 członków.
2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1 wynajem lokalu o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 następuje ze 100% zwyżką czynszu.
3. Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzeniu przez Burmistrza.
4. Umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1, zawiera się na czas oznaczony.

Rozdział 8.
Zasady postępowania z osobami używającymi lokali bez tytułu prawnego, w tym z takimi, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 24.
1. Gmina Lubniewice może wyrazić zgodę na nawiązanie umowy najmu lokalu z pominięciem zasad przydziału lokali z osobami, które:
1) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkiwały z nim stale albo są ujęte w umowie najmu jako osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, a z najemcą została rozwiązana umowa najmu i lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu najmu oraz opłat niezależnych. Przy jednoczesnym braku możliwości samodzielnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz utrzymania przez nie mieszkania w należytym stanie;
2) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, w którego najem nie wstąpiły ponieważ nie należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, a są jednak osobami bliskimi najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) jeżeli osoby te zamieszkiwały z najemcą przez co najmniej 2 lata albo są ujęte w umowie najmu, lokal nie jest zadłużony z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych, a z najemcą, który lokal opuścił została rozwiązana umowa najmu;
3) zamieszkują w lokalu do którego utraciły tytuł prawny i złożą wniosek o przyznanie lokalu o niższym standardzie i czynszu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może wyrazić zgodę na nawiązanie umowy najmu lokalu z wyłączeniem okresu 2 lat zamieszkiwania z najemcą. Uwzględnienie takiego wniosku wymaga pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Osoby, które nie spełniają warunków wymienionych w ust. 1 obowiązane są lokal opuścić pod rygorem wystąpienia wynajmującego lokal do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) najemca opuszczający mieszkanie ma możliwość zabrania ze sobą osoby wspólnie z nim zamieszkujące,
2) przeprowadził się do lokalu lub domu, do którego uzyskał tytuł prawny.

§ 25.
1. W przypadku niespełnienia warunków określonych w § 24, osoby takie powinny opuścić i opróżnić lokal w ciągu 3 miesięcy od czasu opuszczenia go przez najemcę lub jego śmierci.
2. Do czasu opróżnienia lokalu osoby te płacą właścicielowi lokalu opłatę za bezumowne użytkowanie lokalu w wysokości 200% ustalonej stawki czynszu, w terminach ustalonych dla płatności czynszu.
3. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, Gmina może wytoczyć powództwo o opróżnienie lokalu. 

Rozdział 9.
Postępowanie w przypadku modernizacji, rozbudowy, nadbudowy i adaptacji

§ 26.
1. Przeprowadzenie przez najemcę modernizacji lokalu wymaga zgody osoby, z którą została zawarta umowa najmu.
2. W przypadku podziału lokalu zgoda na podział może być wyrażona, o ile lokale powstałe w jego wyniku będą spełniały wymogi samodzielności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1892)
3. Lokal może być podzielony także w wyniku orzeczenia sądu, określającego sposób korzystania z lokalu.
4. Po dokonanej modernizacji polegającej na połączeniu lub podziale lokalu Gmina Lubniewice wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu nowopowstałego lokalu lub lokali.
5. Umowy najmu, o których mowa w ust. 4, mogą być zawarte ze współnajemcą lub osobą uprawnioną do zamieszkiwania w lokalu.
6. Prace adaptacyjno modernizacyjne prowadzone w obiekcie przez gminę na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę mogą obejmować częściowe wykonanie prac sprowadzające się do fizycznego wydzielenia lokalu bez konieczności technicznego wykończenia. Standard wykończenia mogą określać: dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę inne dokumenty.

§ 27.
1. Nadbudowie mogą podlegać budynki komunalne, a przebudowie zbędne pomieszczenia niemieszkalne w tych budynkach pod warunkiem wskazania ich przez osobę zarządzającą budynkiem.
2. Przebudowie i nadbudowie nie podlegają strychy w komunalnych budynkach mieszkalnych.
3. Wykonanie modernizacji lub przebudowy istniejącego lokalu mieszkalnego oraz adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach komunalnych na cele mieszkaniowe przez:
1) najemcę lokalu,
2) osobę umieszczoną na wykazach osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej, wymaga zgody Gminy Lubniewice.
4. Wykaz powierzchni do adaptacji wraz z opiniami technicznymi dotyczącymi możliwości i zakresu wykonywania prac budowlanych przedkłada zarządzający zasobem mieszkaniowym Gminy Lubniewice.
5. Wykaz powierzchni do adaptacji podawany jest do publicznej informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz stronie internetowej Gminy i ewentualnie publikacji w prasie lokalnej o możliwości składania wniosków o przydział takiej powierzchni do adaptacji.
6. Wybór osób (gospodarstw domowych) dokonywany jest po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
7. Pierwszeństwo adaptowania powierzchni pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne posiadają osoby umieszczone na wykazach osób oczekujących na udzielenie pomocy mieszkaniowej, bądź najemcy lokali, w których na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni pokoi, a najemcy ci zamieszkują w lokalach znajdujących się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń przewidzianych do adaptacji.
8. Wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, na koszt i ryzyko osób wnioskujących o tę przebudowę.
9. W przypadku rozbudowy lub przebudowy lokali położonych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, oprócz zgody, o której mowa w ust. 3, wymagane jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków.
10. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Gmina Lubniewice wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku przebudowy, adaptacji modernizacji.
11. Osobom, którym została przydzielona powierzchnia do adaptacji, a które w terminie do 2 lat od daty podpisania umowy z zarządcą budynku nie uzyskają pozwolenia na budowę i nie rozpoczną prac budowlanych, może być ona odebrana i przeznaczona do ponownego przydziału.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 28.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 29.
Traci moc uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice.

§ 30.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.  


Załącznik nr 1 do uchwały (56kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2016.1476 z dnia 2016-07-08

Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 10:05:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 148

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij