NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/260/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2018Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/260/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), uchwala się co następuje:


§1
1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Lubniewice na rok 2018 zwany dalej Programem, który reguluje prowadzenie na terenie Gminy Lubniewice działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. W swej konstrukcji merytorycznej program jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zleconych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Załącznik nr 1 do uchwały (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 stycznia 2018, 13:19:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726