NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/263/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2030Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIV/263/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2018 - 2030 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Określa się wykaz  realizowanych przedsięwzięć,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2030 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Upoważnia się Burmistrza Lubniewic do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 5.
Uchyla się Uchwałę XXII/176/2016  Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2017-2030.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.


Załącznik nr 1 do uchwały (149kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (64kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (114kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 grudnia 2017, 12:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779