NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIV/262/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2017w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1, art. 242, art. 258 ust.1. pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/262/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2017


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1, art. 242, art. 258 ust.1. pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.369.349,13 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 13.778.671,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- 103.619,13 zł
2.dochody majątkowe w kwocie 1.590.678 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- 690.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie  16.461.849,13 zł, w tym:
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.678.967,07 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 8.824.840,35zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.267.973,49 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-3.556.866,86zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 686.897,09 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.844.584 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 121.645,63 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego-201.000 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 3.782.882,06 zł, w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.782.882,06 zł, z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.842.749,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.092.500 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 407.500 zł, które zostaną pokryte przychodami z emisji obligacji.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.092.500 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 407.500 zł.
 
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 57.940 zł.             
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 37.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  
§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 85.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000 zł.
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w kwocie 350.000 zł jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.
1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.
Określa  się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr  6 do niniejszej uchwały.
  
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę do 500.000 zł,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 500.000 zł.
    
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały (60kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (174kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (36kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (50kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (41kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (46kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.131 z dnia 2018-01-18

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2017, 15:36:54)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 08:36:25)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 805