NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/83/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/83/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:


§1 
Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w następującej wysokości:
1. za udział w działaniach ratowniczych otrzymuje 1/252 przeciętnego wynagrodzenia,
2. za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 1/3000 przeciętnego wynagrodzenia.
 
§2
Uchyla się uchwałę nr XVII/147/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.48 z dnia 2012-01-13

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2330