NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/60/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 lipca 2011W sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje

Uchwała nr IX/60/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 lipca 2011


W sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje


§1
Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lubniewice zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane jest od godz. 8.00 do godz. 13.00.
 
§2
Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lubniewice wykraczające poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmują między innymi:
1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,
2) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
3) gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu, wdrażające do  zdrowego stylu życia,
4) organizowanie przez przedszkole uroczystości i imprez z udziałem rodzin oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
5) kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,
6) zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej,
7) czas odpoczynku i posiłków.
 
§3
Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 2 zł.
 
§4
Traci moc Uchwała  Nr XXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubniewice.
 
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§6
Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2011.88.1763 z dnia 2011-08-12

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 lutego 2012, 09:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2176