NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/253/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 1875), w związku z uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (M.P. Nr 50, poz. 735 oraz z 2010r. Nr 33,poz. 481), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/253/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r., poz. 1875), w związku z uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” (M.P. Nr 50, poz. 735 oraz z 2010r. Nr 33,poz. 481), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1
Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata  2018 – 2032” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała XXXII/239/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2013 – 2032”.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (722kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Karolina Baszuk
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:59:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 648