NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/257/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017, poz.1875 ze zm.), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/257/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017, poz.1875 ze zm.), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lubniewice:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2017 r., poz.1023 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy z przepisami prawa budowlanego 3,04 od 1 m2 powierzchni

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,25 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych 5,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017, poz.1785 ze zm.)

§ 2.
Traci moc Uchwała nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.2352 z dnia 2017-11-14

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:53:29)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 08:35:31)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1286