NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/252/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/252/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
§ 2
Podstawą ustalania wysokości miesięcznej odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia jest miesięczny koszt pobytu w danym ośrodku wsparcia, do którego osoba/rodzina została skierowana oraz dochód posiadany przez osobę/rodzinę skierowaną do ośrodka wsparcia.
 
§ 3
W przypadku pobytu osoby/rodziny w ośrodku wsparcia przez niepełny miesiąc, miesięczną opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia stanowi iloczyn dni pobytu w danym miesiącu i ustalonej kwoty dziennej pobytu.
 
§ 4
Każdą rozpoczętą przez osobę/rodzinę dobę pobytu w ośrodku wsparcia uważa się za dzień jej pobytu.
 
§ 5
Osoby, których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub dochód na osobę w rodzinie, przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz ponoszą odpłatność na zasadach i w graniach określonych w tabeli§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Lubniewic.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.2361 z dnia 2017-11-15

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:39:15)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 08:29:29)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 649