NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/247/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 8 listopada 2017w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i Uchwały nr XXXII/273/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXII/247/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 8 listopada 2017


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i Uchwały nr XXXII/273/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), uchwala się, co następuje


§1.
Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.2349 z dnia 2017-11-14

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2017, 08:29:49)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 08:28:25)
Zmieniono: Dz.U,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661