NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/241/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2017 – 2030Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXX/241/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Załącznik Nr 1 do uchwały XXII/176/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2017-2032 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Załącznik Nr 3 do uchwały XXII/176/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2017-2032 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               


Załącznik nr 1 do uchwały (155kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (14kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 10:07:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 631