NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/240/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXX/240/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 302.471,99 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 302.471,99 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 154.573,25 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 302.471,99 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 302.471,99 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 182.110,10 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.078.173,90 zł, w tym:
- dochody bieżące – 13.343.489,90 zł
- dochody majątkowe 734.684,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.882.673,90 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 12.477.521,16 zł
- wydatki majątkowe – 3.405.152,74 zł
 
§ 4.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     


Załącznik nr 1 do uchwały (14kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (48kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 10:04:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 617