NULL string(0) ""

Uchwała nr XXX/231/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 sierpnia 2017w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/231/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 sierpnia 2017


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacją na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Lubniewice.
2. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.
4. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.
 
§ 2.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
§ 3.
1. Dotacja z budżetu gminy może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów koniecznych na prace lub roboty, o których mowa w § 2.
2. W przypadku gdy wnioskodawca na prace określone w ust.1 otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
§ 4.
1. Kompletne wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Lubniewic w terminie:
1) do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona,
2) w innym terminie ogłoszonym przez Burmistrza Lubniewic w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
2. Terminy o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację przeznaczoną na prace lub roboty budowlane przy zabytku, którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia tych prac lub robót.
 
§ 5.
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
3. Do wniosku należy załączyć:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem,
4) pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym bądź program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski w przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
6) w przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji powinien  dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1           i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.). Dotacja w takim przypadku stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE L352 z 24 grudnia 2013 r.).
4. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane.
5. Wnioski powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) wartości historyczne, artystyczne, kulturowe,
2) znaczenie dla wizerunku miasta,
3) stan techniczny, złożoność prac,
4) możliwości finansowe gminy.
 
§ 6.
1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Lubniewicach w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) rodzaj prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację,
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.
2. Wysokość udzielonej dotacji może być niższa od wysokości wnioskowanej dotacji.
 
§ 7.
Uchwała o której mowa w § 6 ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem dotacji.
 
§ 8.
Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020r.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 10.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXI/166/2005 z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (50kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.1748 z dnia 2017-08-11

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 sierpnia 2017, 09:21:19)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 sierpnia 2017, 14:27:10)
Zmieniono: Publikacja Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 614