NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVIII/226/2017Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 7 czerwca 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,4,5 art. 214 pkt 1,art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXVIII/226/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 7 czerwca 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,4,5 art. 214 pkt 1,art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 183.733,79 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183.733,79 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 88.690,40 zł, 

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 183.733,79 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.733,79 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 61.880,00zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
 
§ 3.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu spłat pożyczek.
2. Określa się kwotę przychodów po zmianach w wysokości 2.712.000,00 zł
3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 500.000,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek.
4. Określa się kwotę rozchodów po zmianach w wysokości 907.500,00 zł
5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok”  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.531.327,14 zł, w tym:
- dochody bieżące – 12.872.327,14zł
- dochody majątkowe – 659.000,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.335.827,14 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 12.016.358,40 zł
- wydatki majątkowe – 3.319.468,74 zł
 
§ 5.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok, „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
W uchwale nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok,  § 11 ust. 2 pkt 8  otrzymuje brzmienie:
„pkt.8 udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 500.000 zł”
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (12kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (35kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (48kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (12 czerwca 2017, 14:29:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717