Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXVI/205/2017
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 kwietnia 2017


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 czerwca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:§ 1.
1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwane dalej usługami, przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

§ 2.
Zakres przyznanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, uzależniony jest od sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej osoby, której pomoc ma być udzielona, ustalonej przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania tej osoby.

§ 3.
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się na podstawie zaświadczenia wydawanego przez lekarza, w którym określono stan zdrowia oraz rodzaj i ilość godzin zalecanych usług opiekuńczych.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, z uwzględnieniem rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz zaleceń lekarskich.

§ 4.
1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub z urzędu.
2. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 składa się do Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach.
3. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osoba upoważniona przez Burmistrza Lubniewic przyznając decyzją administracyjną świadczenie usług ustala ich rodzaj oraz zakres uwarunkowany stanem zdrowia świadczeniobiorcy, w tym szczególnymi potrzebami wynikającymi z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, okres, miejsce świadczenia usług i liczbę przyznanych usług tygodniowo.
4. Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychofizyczną oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.
5. W decyzji o przyznaniu usług Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osoba upoważniona przez Burmistrza Lubniewic rozstrzyga o obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez Ośrodek za wykonane usługi, wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi oraz tryb ustalania poboru opłaty.

§ 5
1. Usługi realizowane będą we wszystkie dni miesiąca z uwzględnieniem dni wolnych od pracy  i święta w godzinach od 7.00 do 17.00, a w przypadkach szczególnych do godziny 20.00 z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy.

§ 6.
Zakres świadczonych usług w ramach świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje:
1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
a) Czynności żywieniowe:
 • przygotowanie lub dostarczenie posiłków (w tym minimum jednego gorącego) oraz produktów żywnościowych na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę żywności
 • pomoc w spożywaniu posiłków
2. Czynności gospodarcze:
a) przynoszenie opału, palenie w piecu
b) sprzątanie:
 • utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia osoby starszej (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych)
 • wynoszenie śmieci
 • utrzymywanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych
 • mycie okien
c) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych
d) utrzymywanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne
e) funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik)
f) robienie zakupów
g) pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie
3. Czynności organizacyjne:
a) ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba
b) realizacja recept lekarskich
c) załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach
d) pomoc w regulowaniu opłat (na życzenie)
e) pomoc w organizacji czasu wolnego
f) zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych
4. Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej
5. Opieka higieniczna:
1) Czynności pielęgnacyjne:
 • utrzymanie higieny
 • mycie ciała, mycie głowy, kąpiel
 • czesanie
 • obcinanie paznokci
 • golenie
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych
 • układanie osoby chorej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji
 • zapobieganie powstaniu odleżyn lub odparzeń
 • zmiana pielucho majtek,
 • czyszczenie protez zębowych
2) Zmiana bielizny osobistej i pościelowej 
3) Słanie łóżka
4) Inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby.
5. Pielęgnacja zalecona przez lekarza:
Czynności pielęgnacyjne:
 • oklepywanie
 • stosowanie okładów i kompresów
 • zmiana opatrunków
Mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.
Inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich
6. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
 • Inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym
 • Organizacja wyjść z mieszkania
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych
 • Pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno - sportowo – rekreacyjnych
 • Inne czynności wynikające z rozeznanych potrzeb bytowych.
§ 7
1. Świadczone usługi opiekuńcze są odpłatne.
2. Ustala się koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 17 zł. (siedemnaście  złotych 00/100).
3. Do wnoszenia opłat za usługi opiekuńcze zobowiązana jest osoba, lub jej przedstawiciel  ustawowy wskazany w decyzji Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osoby upoważnionej przez Burmistrza Lubniewic.
4. Odpłatność za usługi opiekuńcze, ustala się decyzją wydaną przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osoby upoważnionej przez Burmistrza Lubniewic w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, na zasadach uregulowanych w poniższej tabeli:

Tabela (13kB) pdf

5. Koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będzie ustalany w oparciu o stawkę godzinową wynikającą z umów pomiędzy Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubniewicach a podmiotami zewnętrznymi na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla danego rodzaju schorzenia, niepełnosprawności.

§ 8
1.  Osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać na jej wniosek, lub na wniosek jej przedstawiciela ustawowego  lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo lub całkowicie z odpłatności na czas określony nie dłuższy niż 6 mc-y w szczególności ze względu:
a) Konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, ośrodka wsparcia, placówce leczniczo – rehabilitacyjnej,
b) Konieczności korzystania z usług przez więcej niż jedną osobę w rodzinie,
c) zdarzenia losowego.
d) sprawowanie opieki nad więcej niż jedną osobą w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu przewlekłej choroby lub niepełnosprawności, wieku lub stanu zdrowia,
e) ponoszenie dużych wydatków na leki i kosztów leczenia przez świadczeniobiorców, dla których odpłatność stanowiłaby nadmierne obciążenie,
f) inne uzasadnione przyczyny i trudne sytuacje życiowe świadczeniobiorców lub członków ich rodzin.
2. Decyzję o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wydaje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osoba upoważniona przez Burmistrza Lubniewic na podstawie:
a) wywiadu środowiskowego, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia klienta,
b) dokumentów o wysokości dochodu i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy,
c) rodzinnych wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osób ubiegających się o pomoc, u osób rozporządzających majątkiem świadczeniobiorców, u osób, które prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie, a są zobowiązane do alimentacji członków rodziny.
3. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osoba upoważniona przez Burmistrza Lubniewic, podejmując decyzję o wysokości częściowego zwolnienia z odpłatności za usługi opiekuńcze może pomimo wskazanego kryterium dochodowego zastosować korzystniejszy wariant odpłatności o jeden szczebel tabeli wskazanej w paragrafie 5 ust. 3.

§ 9.
1. W przypadku nie wywiązania się osoby lub jej przedstawiciela ustawowego z odpłatności za usługi, opłata będzie dochodzona na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
2. Jeżeli żądanie zwrotu wydatków za usługi w całości lub w części stanowiłoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy na wniosek osoby  zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego oraz pracownika socjalnego można odstąpić od żądania tego zwrotu.

§ 10.
1. Opłata za usługi wnoszona jest przez osobę zainteresowana lub przedstawiciela ustawowego tej osoby do 10 tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni po wykonaniu usługi.
2. Sposób wnoszenia i wysokości opłaty określa decyzja wydana przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub osobę upoważnioną przez Burmistrza Lubniewic.

§ 11.
Traci moc Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice.

§ 13.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2017.1204 z dnia 2017-05-12

Opublikował: Waldemar Gatzka (11 maja 2017, 09:24:03)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (19 lutego 2018, 08:17:01)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij