Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwała nr XXII/175/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1, art. 242, art. 258 ust.1. pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 12.987.385,51 zł, w tym:
1.dochody bieżące w kwocie 12.478.385,51 zł,
2. dochody  majątkowe w kwocie 509.000 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Określa się wydatki  budżetu w łącznej kwocie  14.579.885,51 zł, w tym:
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 11.626.093,13 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 8.065.116,48 zł, w tym:
   a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.723.940,53 zł,
   b)  wydatki związane z realizacją  zadań statutowych jednostek budżetowych-3.341.175,95zł
2)  wydatki  na dotacje na zadania bieżące – 561.748 zł;
3)  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 2.804.228,65 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 195.000 zł, jak w załączniku nr 2 do  niniejszej uchwały.
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na  kwotę 2.953.792,38 zł, w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.953.792,38 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  ustawy o finansach publicznych-150.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
1. Określa się planowany deficyt w kwocie 1.592.500 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 407.500 zł, które zostaną pokryte w całości  przychodami z zaciągniętego kredytu.
4. Przychody i  rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 800.000 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.592.500 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 407.500 zł.
 
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.             
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 35.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 7.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 80.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000 zł.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.
Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 25.000 zł
 
§ 10. 
Określa  się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr  6 do  niniejszej uchwały.
 
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok  budżetowy na łączną kwotę do 400.000 zł,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000 zł,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 400.000 zł.
 
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (60kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (199kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (34kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (47kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (41kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (46kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2016.2707 z dnia 2016-12-15

Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2016, 15:04:32)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2016, 15:23:23)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 165

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij