Uchwała nr XXII/174/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXII/174/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 304.890,73 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 124.700,73 zł
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 180.190,00 zł
    
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 304.890,73 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.384,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 474.274,73zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.052.864,34 zł, w tym:
- dochody bieżące – 12.755.490,33 zł
- dochody majątkowe – 297.374,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.645.364,34 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 12.467.866,56 zł
- wydatki majątkowe – 2.177.497,78 zł
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Załącznik nr 1 do uchwały (19kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (17kB) plik

Uzasadnienie do uchwały (47kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 grudnia 2016, 14:38:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192