NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/84/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Na podstawie art. 5a ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 96 ,poz.873 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Na podstawie art. 5a ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 96 ,poz.873 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


TYTUŁ I.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
 
Rozdział 1.
Postawienia ogólne
 
§ 1.
Program niniejszy obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust 2 oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi oraz spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi, będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej wymienionymi w art.,3 ust, 3 z wyłączeniem instytucji i organizacji określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanym dalej (PPiW)
 
§ 2.
Ilekroć w programie jest mowa o:
- ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami)
- gminie – rozumie się gminę Lubniewice,
- podmiotach programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, których mowa w art. 3 ustawy,
- dotacji - rozumie się przez dotację w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych,
- konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym  mowa w art. 13 ustawy,
- trybie pozakonkursowym - rozumie się przez to tryb określony, w art. 19a ustawy,
- kryteriach wyboru - rozumie się przez to kryteria oceny określone w art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
- komisji konkursowej - rozumie się przez to komisję określoną w art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, oraz 2e ustawy.
 
Rozdział 2.
Cele programu
 
§ 3.
1. Cel główny to budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.
2. Cele szczegółowe:
a) zwiększenie aktywności mieszkańców gminy Lubniewice, służące pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb,
b) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
c) upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
d) upowszechnianie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,
e) promowanie zdrowego stylu życia.
 
Rozdział 3.
Zasady współpracy
 
§ 4.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera się na następnych zasadach:
a) pomocniczości - gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami społeczeństwa,
b) partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiągania razem wytyczonych celów,
c) suwerenności - szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywania działań,
f) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonywania zadań są jawne.
 
Rozdział 4.
Formy współpracy
 
§ 5.
1. Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określoną w art. 4 ust.1 ustawy we współpracy z organizacjami prowadzącymi na jej terenie działalność. Współpraca może mieć charakter finansowy i pozabilansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych i może odbywać się w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
 
 
Rozdział 5
Zakres przedmiotowy
 
§ 6.
Zakres przedmiotowy Programu współpracy Gminy Lubniewice  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  obejmować będzie w szczególności zadania publiczne z następujących sfer:
1) Profilaktyka i ochrona zdrowia.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki.
3) Edukacji ekologicznej, propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gminy.
4) Upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji.
5) Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
 
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
 
§ 7.
Priorytetowymi grupami zadań przewidzianych do realizacji w 2012 r. są:
1) Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki :
a) szkolenia sportowe w kategoriach juniora, młodzika,
b) upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, organizowanie szkolenia sportowego, dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia sportowe,
c) rozwój sportu masowego dzieci i młodzieży,
d) rozwój i utrzymanie bazy sportowej,
e) organizacja zawodów o randze międzynarodowej i krajowej oraz innych zawodów amatorskich o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sportu,
f) promocja osiągnięć sportowych,
g) popularyzacja i promocja kultury fizycznej,
2) Działania w zakresie turystyki i rekreacji:
a) organizacja rajdów, biegów, zlotów turystycznych,
b) organizacja spływów kajakowych, wodniackich, zawodów turystycznych oraz rekreacji,
c) konkursy, przeglądy, imprezy oraz inne służące rozwojowi i popularyzacji turystyki i rekreacji,
d) wydawnictwa turystyczne, a w szczególności mapy, foldery przewodniki.
3) Zadania związane z edukacją ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju gminy:
a) organizacja konkursów, konferencji ekologii, ochronie środowiska i przyrodzie.
b) prowadzenie działań dydaktycznych związanych z ekologią ,przyrodą i ochroną środowiska,
c) tworzenie ścieżek i stanowisk dydaktycznych na użytkach ekologicznych i obszarach objętych ochroną prawna.
4) Zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia:
a) podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy.
b) realizowanie zadań w ramach programów zdrowotnych i profilaktycznych skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych.
c) organizacja bezpiecznego spędzania czasu wolnego poprzez działania z zakresu zapewniania bezpieczeństwa na wodach.
5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
   - organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych prezentujących tradycję, historię i współczesność gminy i regionu (koncerty, konkursy, wydawnictwa, publikacje).
6) porządek i bezpieczeństwo publiczne:
 - upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym,
- wystawy i szkolenia o tematyce przeciwpożarowej,
- organizowanie imprez sportowo – pożarniczych.
 
Rozdział 7.
Okres realizacji programu
 
§ 8.
Program współpracy gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 i obowiązuje od dnia wejścia w życie do 31 grudnia 2012 r.
 
 
Rozdział 8
Sposób realizacji programu
 
§ 9.
Program współpracy gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
 i wolontariacie na rok 2012 realizowany będzie poprzez podpisanie umów na wspieranie finansowe zadań publicznych z podmiotami programu.
 
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
 
§ 10.
Na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 10.000 zł
 
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
 
§ 11.
1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotowuje i przedstawia Burmistrzowi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Do dnia 30 kwietnia 2013 r. organ wykonawczy przedstawi organowi uchwałodawczemu sprawozdanie z realizacji programu, stanowiącego element dyskusji nad absolutorium.
3. Monitoring programu opierać się będzie na porównaniu wskaźników, do których zaliczamy:
a) liczba otwartych konkursów ofert,
b) liczba złożonych ofert w otwartych konkursach,
c) liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,
d) wysokość udzielonych dotacji,
e) liczba organizacji biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) procentowy udział mieszkańców gminy Lubniewice zaangażowanych w realizację zadania publicznego.
 
Rozdział 11
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji
 
§ 12.
Program tworzony jest przez wskazaną komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, projekt programu podlegać będzie konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, w oparciu o przepisy uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego gminy Lubniewice w dziedzinie działalności statutowej tych organizacji.
 
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej
 
§ 13.
1. Komisja konkursowa jest powoływana zarządzeniem Burmistrza Lubniewic na czas nieokreślony.
2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele, działających w różnych obszarach organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje oraz wskazani przez Burmistrza przedstawiciele samorządowi.
3. Kadencja Komisji Konkursowej kończy się w dniu powołania przez Burmistrza Lubniewice nowego składu Komisji.
4. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) formalna weryfikacja złożonych ofert,
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty.
5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. W ocenie złożonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem składającym ofertę, co do których mogą istnieć zastrzeżenia odnośnie zachowania zasady bezstronności. Jeżeli członek Komisji Konkursowej zgłasza fakt powiązania z w/w podmiotami, zostaje wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym występują powiązania.
9. Komisja Konkursowa jest ciałem doradczym Burmistrza Lubniewic w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
 
Rozdział 13
Postanowienia końcowe
 
§ 14.
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Lubniewic.

§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 16.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.236 z dnia 2012-01-18

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2012, 12:42:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2843