Uchwała nr XIX/155/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 września 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIX/155/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 września 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 70.668,57 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67.638,57 zł
  - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.030,00 zł,

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 70.668,57 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.638,57 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.030,00 zł, w tym zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 150.000,00 zł,
 
§ 3.
1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.282.899,69 zł, w tym:
-  dochody bieżące – 12.805.335,68 zł
- dochody majątkowe – 477.564,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.875.399,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 12.108,082,18 zł
 - wydatki majątkowe – 2.767.317,51 zł
 
§ 4.
W uchwale Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „§ 8.1. Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82.700,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 77.700,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł”
 
§ 5.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok, „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Załącznik nr 1 do uchwały (17kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (48kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 października 2016, 16:25:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163