NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/92/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2011w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2012 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt.1,2,3,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art.236,art.237, ust.1,ust.2 pkt.1, art.242, art. 258 ust.1.pkt.1,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt.1,2,3,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art.236,art.237, ust.1,ust.2 pkt.1, art.242, art. 258 ust.1.pkt.1,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się dochody w łącznej kwocie 9.927.731,31zł, z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 9.184.734 zł, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 59.745 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 742.997,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 8.977.914 zł z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 8.579.445 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 398.469 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8.579.445 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6.065.839 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.746.097 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.319.742 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –689.088 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.473.210zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 67.308 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego – 284.000 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 398.469 zł w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 398.469 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
1. Określa się nadwyżkę w wysokości 949.817,31 zł z przeznaczeniem na :
1) planowaną spłatę kredytów – 535.620 zł
2) planowaną spłatę pożyczki – 76.000 zł
3) planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie-138.197,31 zł
4) planowany wykup papierów wartościowych – 200.000 zł
2. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 949.817,31 zł.
3. Rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 300.000 zł,

§ 5
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8
Dochody i wydatki budżetu obejmują :
1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 50.000zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000zł.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

§ 9
Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000 zł.

§ 10
Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem ) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę do 400.000zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000zł.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały (228kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (890kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (22kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (31kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (26kB) pdf

Załącznik nr 7 do uchwały (55kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.417 z dnia 2012-02-06

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (23 stycznia 2012, 09:01:48)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 15:15:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404