Uchwała nr XVI/130/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 6 maja 2016w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/130/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 6 maja 2016


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwala się, co następuje:


§1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Lubniewice, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 995/18 o pow. 0.7333 ha, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 maja 2016, 14:42:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202