Uchwała nr XV/122/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 marca 2016w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej LubniewicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 163) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XV/122/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2016


w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 163) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach przyjętego Uchwałą Nr XX/161/2005r. z dnia 12 stycznia 2005 roku Rady Miejskiej w Lubniewicach zmienionego Uchwałą Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 lutego 2013r. oraz Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 czerwca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163),
2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 poz. 114),
3. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2016 poz. 169),
4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 poz. 966),
5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059),
6. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 Nr 267 poz. 2259 ze zm.),
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721),
8. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332),
9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390),
10. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 nr 43 poz. 225),
11. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156),
12. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195).
 
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy społecznej.
2. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
3. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o funduszu alimentacyjnym.
4. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
5. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o dodatkach energetycznych
6. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 
7. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
8. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
9. Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty.
 
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
W ramach struktury Ośrodka funkcjonuje komórka ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego jako realizator zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, która prowadzi postępowania w sprawach przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych  i funduszu alimentacyjnego.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2016.714 z dnia 2016-03-31

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 kwietnia 2016, 13:30:35)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 kwietnia 2016, 13:33:12)
Zmieniono: Dodano Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199