Uchwała nr XV/121/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 marca 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/121/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 20.273,38 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.273,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na  finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 36.037,53 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 20.273,38 zł, jak w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21.217,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41.490,38 zł
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 12.503.507,94 zł w tym:
-  dochody bieżące – 12.238.442,02 zł
-  dochody majątkowe – 265.065,92 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.096.007,94 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 11.392.794,58 zł
 - wydatki majątkowe – 2.703.213,36 zł
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (16kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (12kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 kwietnia 2016, 13:37:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164