Uchwała nr XIV/120/2016Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 lutego 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1,3 art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XIV/120/2016
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 lutego 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1,3 art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.418.830,31 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.418.830,31 zł
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków 1.418.830,31 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa  się wydatki bieżące o kwotę o 1.378.988.33 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.841,98 zł
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy  w wysokości   12.292.442,56 zł w tym:
- dochody bieżące – 12.027.376,64 zł
- dochody majątkowe – 265.065,92 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.884.942,56 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 11.228.754,58 zł
 - wydatki majątkowe – 2.656.187,98 zł
 
§ 4.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok, „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (10kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (19kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (51kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (1 marca 2016, 11:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151