NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/98/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 191), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/98/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 191), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Ustala się dla szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Lubniewice „Regulamin określający tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zwany dalej Funduszem Zdrowotnym”,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik Nr 1 do uchwały (76kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2628 z dnia 2015-12-22

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2016, 14:28:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 747