NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/106/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016 – 2030Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/106/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2016 – 2030

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2016 - 2030 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej  uchwały.

§ 2.
Informacja o relacji kształtowania się  długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2030 zawarta została w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchyla się Uchwałę nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2015-2024.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2016 roku.   


Załącznik nr 1 do uchwały (182kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 14:08:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776