NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/105/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1, art. 242, art. 258 ust.1. pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/105/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,8,9, ust.2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1, art. 242, art. 258 ust.1. pkt.1,2,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 10.783.218 zł, w tym:
1.dochody bieżące w kwocie 10.533.218,00 zł,
2. dochody  majątkowe w kwocie 250.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
1. Określa się wydatki  budżetu w łącznej kwocie  13.375.718 zł, w tym:
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.774.132,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 7.311.501,19 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.722.696,12 zł,
b)  wydatki związane z realizacją  zadań statutowych jednostek budżetowych-2.588.805,07zł
2)  wydatki  na dotacje na zadania bieżące – 960.460,81 zł;
3)  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  - 1.252.570,00 zł;
4) wydatki na obsługę długu publicznego - 249.600,00 zł, jak w załączniku nr 2 do  niniejszej uchwały.
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na  kwotę 3.601.586,00 zł, w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.601.586,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
1. Określa się planowany deficyt w kwocie 2.592.500,00 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 407.500,00 zł, które zostaną pokryte w całości  przychodami z zaciągniętego kredytu.
4. Przychody i  rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 400.000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2.592.500,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 407.500 zł.
 
§ 5.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00 zł.        
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
 
§ 7.
Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.
Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00zł
 
§ 10. 
Określa  się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr  6 do  niniejszej uchwały.
 
§ 11.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  do kwoty 400.000,00 zł,
2. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
2) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
3) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
4)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok  budżetowy na łączną kwotę do 400.000,00 zł,
5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, za wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000,00 zł,
8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 400.000,00 zł.
 
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 13.
Uchwała wchodzi w życie  z dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (34kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (170kB) plik

Załącznik Nr 3 do uchwały (35kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (50kB) pdf

Załącznik nr 5 do uchwały (41kB) pdf

Załącznik nr 6 do uchwały (46kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2639 z dnia 2015-12-23

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 14:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729