NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/103/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,3 art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XII/103/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,8 art. 214 pkt 1,3 art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 558.067,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 534.067,39 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na  finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  o kwotę  514.000,00  zł,
  - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 24.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o kwotę 24.000,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 558.067,39 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 -  zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę o 671.025,41 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  o kwotę  514.000,00 zł,
 -  zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112.958,02 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  zmniejsza się o kwotę  24.000,00 zł,
 
§ 3.
W uchwale nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok,  § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1.Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.248,61 zł.

§ 4.
Załącznik nr 4 do uchwały nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok, „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
Załącznik nr 5 do uchwały nr III/16/2014  Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015 rok „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.791.950,37 zł w tym:
-  dochody bieżące – 12.094,615,69 zł,
-  dochody majątkowe – 1.697.334,68 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.403.078,37zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 10.941.249,51 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.461.828,86 zł.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik nr 1 do uchwały (15kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (27kB) plik

Załącznik nr 3 do uchwały (41kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 12:52:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759