NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/102/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015w sprawie opłaty miejscowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.17 ust.1, art 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, zarządza się co następuje:

Uchwała nr XII/102/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art.17 ust.1, art 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 47§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, zarządza się co następuje:


§ 1.
Niniejszą uchwałą Rada  Miejska w Lubniewicach:
1. wprowadza opłatę miejscową;
2. określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
4.zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
5. wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
 
§ 2.
Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 8, poz. 201)
 
§ 3.
Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
§ 4.
Opłata jest płatna bez wezwania na rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.
 
§ 5.
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wskazane w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również inne osoby niewymienione w załączniku, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę, przebywających na terenie gminy w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
 
§ 6.
Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% zainkasowanych i odprowadzonych opłat.
 
§ 7.
Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
 
§ 8.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty;
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana;
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu;
- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 10.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
 
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2631 z dnia 2015-12-22

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 11:50:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826