NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/100/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 grudnia 2015uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 18a ust. 1, art. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XII/100/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 grudnia 2015


uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 18a ust. 1, art. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XXII/162/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 2575).
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2629 z dnia 2015-12-22

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 11:43:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792