NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/91/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/91/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 150,00 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 280,00 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 380,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 908,00 zł;
4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 289,00 zł;
6) od przyczep lub naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca –  300,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 600,00 zł

§ 2
Traci moc Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie dniem 01 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.2226 z dnia 2015-12-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2015, 11:58:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839