NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/94/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje;

Uchwała nr XI/94/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje;


§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lubniewice:
1) od gruntów;
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m² powierzchni.
 
2) od budynków lub ich części;
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,                                     
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –7,34 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych -5,36 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
f)  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)
 
§ 2.
Traci moc uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.2229 z dnia 2015-12-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 grudnia 2015, 11:53:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 838