Strona główna  >  Uchwały  >  2015

Uchwała nr VI/50/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 czerwca 2015


w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubniewice

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 i art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Lubniewicach, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala:


Regulamin przyznawania nagród

§ 1
1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Lubniewice, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej „nagrodami”.
2. Nagrody przyznawane są ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, tworzonego w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
3. Specjalny fundusz nagród dzielony jest na nagrody burmistrza 10% i nagrody dyrektora szkoły 90%.
4. Niewykorzystane środki na nagrody w jednej z części, mogą być przesunięte do drugiej części przez dyrektora szkoły, w porozumieniu z Burmistrzem Lubniewic.
5. Nagrody burmistrza przyznaje Burmistrz Lubniewic, a nagrody dyrektora przyznaje dyrektor szkoły (placówki).

§ 2
1. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W uzasadnionych   przypadkach   nagrody   mogą być przyznawane   w   innym   terminie, związanym  z  zakończeniem  roku  szkolnego  albo  innym  ważnym  wydarzeniem  w życiu szkoły. 
3. Nagrodę może otrzymać nauczyciel po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

§ 3
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.
2. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) uzyskania udokumentowanych osiągnięć w procesie dydaktycznym  a w szczególności:
a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
2) uzyskiwania osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
3) wprowadzania innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
4) zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 – Karta Nauczyciela, w tym w szczególności:
a) inicjowania i organizowania imprez i uroczystości szkolnych,
b) udziału w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
c) opieki i koordynowania prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,
d) inicjowania i stałego prowadzenia nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
e) skutecznego kierowania rozwojem ucznia;
5)szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
6)realizowania w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

§ 4
1. Nagroda Burmistrza Lubniewic może być przyznana nauczycielowi za:
1) liczące się w skali gminy osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej,
2) podejmowanie nowatorskich działań doskonalących praktykę szkół oraz rozwijających teorię pedagogiczną, opracowanie autorskich programów i publikacji,
3) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
4) osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
5) doprowadzenie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym,
6) udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego,
7) poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących z budżetu oświaty,
8) przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą,
9) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
10) wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
11) właściwe, godne upowszechniania kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno – obsługowymi,
12) znaczący udział w pracach na rzecz gminy,
13) organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w środowisku,
14) opracowanie i wdrożenie autorskich programów lub form nauczania,
15) wyróżniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły,
16) znaczący wkład w pozyskaniu środków pozabudżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi,
17) współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i  instytucjami,
18) inne znaczące osiągnięcia, związane ze specyfiką szkoły.
2. Burmistrz Lubniewic przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.
3. Z wnioskiem może wystąpić :
1) w stosunku do nauczyciela – dyrektor,
2) w stosunku do dyrektora – Sekretarz Gminy lub Przewodniczący Rady Miejskiej.
4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza powinny być złożone w terminie do dnia 30 września danego roku w przypadku wnioskowania o nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W innych przypadkach nie później niż 14 dni przed datą wręczenia nagrody.
 
§ 5
Fakt przyznania nagrody potwierdza się pismem, a jego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych nauczyciela.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 8
Traci moc Uchwała Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 18 grudnia 2007 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2015.1084 z dnia 2015-06-12

Opublikował: Waldemar Gatzka (15 grudnia 2015, 15:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij