NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/96/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 3.148,60 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 110.627,40 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na  finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  o kwotę 130.000,00  zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 113.776,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków  na  finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  o kwotę 130.000,00  zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 3.148,60 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę o 104.699,70 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o  kwotę 130.000,00 zł,
zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 107.848,30 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o  kwotę 130.000,00 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  14.367.032,76 zł w tym:
-  dochody bieżące – 12.645.698,08 zł,
-  dochody majątkowe – 1.721.334,68 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.978.160,76 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 11.629.789,92 zł, 
- wydatki majątkowe – 2.348.370,84 zł.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik nr 1 do uchwały (19kB) plik

Załącznik nr 2 do uchwały (15kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (4 grudnia 2015, 12:50:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850