Uchwała nr XI/85/2015Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 26 listopada 2015w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/85/2015
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 listopada 2015


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., poz. 299), uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubniewice.

§ 2.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:
1) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno – porządkowe w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617),
2) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,
3) przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ma obowiązek zapewnienia możliwości przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002r. nr 188, poz. 1576),
4) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tzn. miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych i miejsce do mycia
i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.    

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1) prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu,
2) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617).

§ 3. Traci moc:
1. Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2015.2222 z dnia 2015-12-02

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (3 grudnia 2015, 14:48:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252